2024. június 14. péntek Vazul napja van, holnap Jolán névnap lesz.


Kezdőlap
Hírek
Munipolis hírek
Település
Önkormányzat
Polgármesteri döntések veszélyhelyzetben
Intézmények
Nevezetességek
Közérdekű adatok
Civil szervezetek
Galéria
Pályázati felhívás - 2023
Civil szervezetek
eÜgyintézés
Hatályos településrendezési eszközök 2023
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók Nadapon
Bursa Hungarica pályázat
Pályázati felhívás - ingatlan értékesítése

 
 
 
 
 
 
MFP-BJA/2021
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”

Támogatás összege:
2 714 417 forint
 
MFP-FAE/2021
„Felelős állattartás elősegítése”

Támogatás összege:
650 235 forint
 
MFP-KOEB/2021
„Kommunális eszköz beszerzése"

Támogatás összege:
12 972 920 forint
 
MFP-KEB/2021
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021"

Támogatás összege:
1 821 992 forint
 
MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése"
Támogatás összege:
18 727 637 forint
 
MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
Támogatás összege:
4 999 993 forint
 
MFP-OUF/2019
„Óvodaudvar”
 
 
 
 
 
 
Látkép
 
Szintezési ösjegy


Módosítva: 2020. 08. 14.

Óvodai beíratás a Nadapi Kerekerdő Óvodában

A 2018/2019. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja: 2018. április 25-én és 26-én (szerda, csütörtök) 8.00-16.00 óra

2. A beíratás helye: Nadapi Kerekerdő Óvoda, 8097 Nadap, Templom köz 2.

3. Az óvoda felvételi körzete: Nadap község közigazgatási területe

4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító vagy születési anyakönyvi kivonat,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek nevére kiállított TAJ számot igazoló kártya,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

5. A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!
• Az óvodai felvétel során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.
• Be kell íratni minden gyermeket, aki 2018. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától 2018. szeptember 1-jétől legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Erről a Nemzeti Köznevelési törvény 49.§. rendelkezik.
• Azok a gyermekek, akik később születtek, a 3. év betöltésekor, év közben is jelentkezhetnek az óvodába, s szabad férőhely esetén nevelési év közben is felvételt nyerhet.
• Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
• A Nkt. 8.§.2. bekezdése értelmében 2016. szeptember 1-től az óvodakötelezettség 3 éves korban kezdődik.
• A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelés első napjától kezdődően napi négy órát köteles részt venni az óvodai nevelésben.
• Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.
• Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, és ennek tényét igazolni tudja.
• Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

6. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek, az autisztikus tünetekkel rendelkező gyermekek és az egyéb pszichés zavarral küzdő gyermekek óvodai ellátását biztosítja.

7. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető legkésőbb 2018. május 25-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

8. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Nadap Község Önkormányzata

Vissza a főoldalra


Az oldalt készítette: